# موسوی_اظهار_کرد:_نعت_ویژه_شاعران_اهل_تسنن_از_امام